Quy trình và công nghệ đều là những mảnh ghép mang tính hệ thống trong mớ bòng bong chuyển đổi số. Tuy nhiên, để thúc đẩy hay giải được câu đố này và khiến cho nó phát huy tác dụng một cách bền vững với doanh nghiệp thì CON NGƯỜI mới là yếu tố then chốt.Peace and serenity is all that I need
Sometimes we fall in love
Love is always in us.Ngày 01.01.2019


Happiness is a butterfly
Try to catch it, like, every night
It escapes from my hands into moonlight


Story Telling chưa bao giờ đi tới hồi kếtĐừng lãng quên điều đó.


Basic glossary about advertising index and concept about ads exchange.

Chloe Pham

#thoughts #through #words

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store